ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಕಂಚಿನ ಸ್ಮರಣ ಕೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ
  • ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ.
ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳು
  • ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ನೀಡಿರುವ ಪದಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ / ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆ0iÉ್ಕುಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಆ0iÉ್ಕುಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟ ನೀಡಿರುವ ಆ0iÉ್ಕು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಮೇಲ್
  • dyesjdys@gmail.com
  • ddpykka@gmail.com
All rights reserved by Government of Karnataka